dominis.ppcc.cat
Registrar-s'hi
Usuaris existents ::
raco catala


Polítiques i Condicions del Servei i Normativa de Registre

En registrar un domini, de forma gratuïta, al servei dominis.ppcc.cat, cal que accepteu obligatòriament les següents Condicions del servei.

1. CONDICIONS DEL REGISTRE D'USUARIS

Per a utilitzar els serveis que proporciona dominis.ppcc.cat, és imprescindible que l'interessat es registri com a Usuari. El registre és completament gratuït. Les dades que es sol·liciten es desen en un fitxer propietat de dominis.ppcc.cat, i es tracten segons les exigències legals vigents (Llei Orgànica 15/1999). La finalitat d'aquestes dades és única i exclusivament prestar serveis relacionats la nostra pàgina web, i no seran sota cap concepte facilitades a tercers. Se us informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, i cancel·lació de les dades en els termes previstos previstos a la llei mencionada anteriorment. Cal quea informació facilitatda sigui tant acurada com sigui possible. En cas que les dades facilitades no siguin correctes, dominis.ppcc.cat es reserva el dret de cancel·lar unilateralment i sense previ avís el compte de l'usuari i/o els seus dominis registrats, quedant així lliures.


2. CONDICIONS DEL REGISTRE DE DOMINIS

2.1 Disposicions generals

(a) El registre de dominis és gratuït, sempre que es compleixin amb les condicions esmentades en aquesta normativa.

(b) Cada usuari amb correu electrònic i contrasenya dins de la nostra base de dades, pot registrar per defecte d'un (1) a tres (3) dominis. dominis.ppcc.cat es reserva el dret d'ampliar o disminuir aquest nombre segons els requeriments individuals de cada usuari.

(c) En registrar un domini esteu adquirint una llicència d'ús exclusiva i no transferible. Aquesta llicència us permet difondre'l i utilitzar-lo sempre que respecti els termes del servei. La llicència pot ser cancel·lada en qualsevol moment segons els termes especificats en l'apartat 2.7.

(d) En registrar un domini caldrà indicar l'adreça web al qual va vinculat, que haurà d'existir. Així mateix, s'hauran de proporcionar dades relatives a la descripció i paraules clau del domini, el màxim d'acurades possible.

(e) Els dominis podran incloure publicitat tant per part de dominis.ppcc.cat com per part del registrador. Vegi's l'apartat 3.

2.2 Pàgines web que poden tenir un domini registrat a dominis.ppcc.cat

D'acord amb els termes generals dels dominis amb l'extensió .cat, poden registrar un domini al servei dominis.ppcc.cat:
 • Universitats, escoles, institucions de recerca i altres entitats acadèmiques que fan servir el català en les seves activitats acadèmiques, o ensenyen o promouen aspectes de la cultura catalana.
 • Entitats públiques o privades que tenen per objectiu la promoció de la cultura que catalana.
 • Escriptors, traductors, correctors i periodistes que publiquin (o contribueixin a escriure treballs) en català.
 • Editorials que publiquin en català o que publiquin obres relacionades amb la cultura catalana.
 • Mitjans de comunicació que usin el català per a les seves comunicacions.
 • Particulars, grups, empreses, associacions, entitats, organitzacions o iniciatives de qualsevol tipus i personalitat jurídica que facin comunicacions en línia en català.
 • Membres de la Fundació puntCAT.

2.3 Pàgines web que queden excloses del registre de dominis

No es podran registrar en aquest servei dominis associats a pàgines web que:
 • Fomentin l'odi, el racisme, o discriminin una persona o grup social per raons de religió, sexe, raça, etc.
 • Facin difusió de continguts il·legals, com ara warez, pornografia infantil, etc.
 • Facin difusió de programari amb codi maliciós, com ara virus, cavalls de troia, etc.
 • El contingut principal de les quals estigui destinat a ser un negoci, com ara pàgines de pagament, casinos en línia, pornografia, etc. Això també inclou les pàgines web que continguin publicitat relacionada amb aquest tipus de negoci.
 • El seu nom o contingut infringeixi marques o continguts registrats pels organismes corresponents.
 • Provoquin algun dany personal o col·lectiu.
 • Fomentin l'aparició de publicitat no desitjada (SPAM), sigui mitjançant enllaços, formularis, etc.
 • Es facin passar per la web d'alguna associació, organisme, entitat o persona física, provocant danys i/o enganys al visitant.
 • Facin difusió d'algun altre servei de redirecció web.
Tots els dominis registrats que incompleixin aquesta normativa poden ser modificats i/o esborrats sense previ avís.

2.4 Dominis que s'accepten de cara al registre al servei

Es podran registrar, de forma gratuïta, tots els dominis que superin el nombre mínim de 3 (tres) caràcters, sempre que es compleixin les condicions esmentades anteriorment i no estiguin restringits (vegi's apartat 2.5).

2.5 Dominis que queden exclosos del registre al servei

(a) Queden exclosos del registre tots aquells dominis que:
 • Tinguin menys de 3 (tres) caràcters.
 • Els dominis que coincideixin amb el nom d'un TLD (vegi's la llista completa a http://data.iana.org/TLD/tlds-alpha-by-domain.txt).
 • Els dominis especificats en l'Apèndix Sisè del contracte de la ICANN amb la Fundació puntCAT (vegi's a http://www.icann.org/tlds/agreements/cat/proposed-cat-agmt-09aug05.pdf).
(b) Queden també exclosos del registre tots aquells dominis que dominis.ppcc.cat cregui convenients, ja sigui perquè els considera conflictius, inadequats o problemàtics, en base a les seves polítiques internes. El llistat de dominis restringits no és públic.

2.6 Assignació de dominis

Els dominis s'assignaran automàticament en el moment en què es registrin. Això vol dir que es concedeix el domini a qui primer el sol·licita.

No obstant, s'han establert els següents casos de conflicte. Si un sol·licitant creu que té els drets corresponents a un domini, podrà contactar amb els gestors del servei, que prendran qualsevol decisió al respecte sempre que:
 • La persona que sol·liciti el domini sigui el titular del nom o la marca del domini.
 • L'ús actual del domini no sigui l'adequat, i incompleixi les presents Condicions del Servei.
 • El domini hagi estat cancel·lat al servei i algú altre l'hagi registrat.
dominis.ppcc.cat pot reconsiderar, en negociació i acord amb les dues parts, la reassignació del domini. La decisió final, presa preferiblement per acord, serà irrevocable excepte en el cas que es torni a presentar un conflicte, amb parts diferents implicades. En aquest cas, es tornaran a convocar TOTES les parts interessades i es tornarà a intentar arribar a un acord.

Aquesta normativa de resolució de conflicte també és aplicable en els dominis no registrables especificats a l'apartat 2.5 (b).

2.7 Cancel·lació de dominis

dominis.ppcc.cat podrà cancel·lar, unilateralment i sense previ avís, qualsevol domini que no compleixi les condicions esmentades en aquestes Condicions del servei (apartats 2.2 al 2.5, i 3.1 (b)). La cancel·lació d'un domini implicarà també que qualsevol altre usuari el pugui registrar.


3. PUBLICITAT I DOMINIS

dominis.ppcc.cat és una iniciativa privada que es manté únicament a través dels ingressos per publicitat. Per això s'estableixen els següents termes:

3.1 Publicitat en els dominis

(a) Tots els dominis inclouen per defecte, en la seva part superior, una franja de 30 (trenta) píxels d'alçada reservada per a dominis.ppcc.cat. Generalment inclourà publicitat del servei i publicitat externa, que anirà relacionada amb la descripció i paraules clau que l'usuari hagi especificat en registrar el(s) domini(s). És per això necessari que aquesta informació sigui el màxim d'acurada possible. L'aspecte de la publicitat és personalitzable a través del tauler de control, per tal de fer-la semblant a l'aspecte de la pàgina.

(b) dominis.ppcc.cat es reserva el dret de treure la publicitat voluntàriament a certs dominis, especialment als d'usuaris que hagin col·laborat amb el projecte (vegi's apartat 3.2).

(c) Si es detecta que la publicitat ha estat manipulada d'alguna manera (és a dir, que s'ha ocultat, s'han solapat elements al damunt per fer-la invisible, etc), es prendran mesures adequades, que poden arribar a la cancel·lació del domini.

3.2 Donacions dels usuaris

dominis.ppcc.cat estableix una pàgina especial des d'on es podran fer donacions per a ajudar a mantenir la infraestructura necessària per al servei. Tots els usuaris que facin una donació mínima de 6€/any, podran sol·licitar la supressió de la publicitat en el(s) seu(s) domini(s). Caldrà especificar, però, el correu electrònic de l'usuari en fer el pagament.

3.3 Publicitat a les pàgines que utilitzen el servei

Els usuaris que utilitzen el servei podran, si així ho desitgen, incloure publicitat a les seves pàgines. La publicitat, però, no podrà ser de cap pàgina web el contingut de la qual estigui destinat a fer negoci. Això inclou casinos en línia, pàgines pornogràfiques, etc.


4. DISPOSICIONS ESPECIALS

dominis.ppcc.cat es reserva el dret de modificar unilateralment i sense previ avís als usuaris les presents condicions del servei, essent sempre les aplicables les darreres aprovades.

dominis.ppcc.cat no es responsabilitza en cap cas del contingut de les pàgines que utilitzen el servei, especialment si n'incompleixen la normativa. L'únic responsable d'aquest contingut és la persona o entitat que ha registrat el domini.

dominis.ppcc.cat - servei de readreçament web gratuït
{ literal } { /literal }